Gönderen Konu: DEVLET ULUS’A KARŞI (II)  (Okunma sayısı 102 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Habip Hamza Erdem

  • KATILIMCI
  • **
  • İleti: 972
  • Puan: +35/-0
DEVLET ULUS’A KARŞI (II)
« : Nisan 04, 2017, 02:41:12 ÖÖ »
DEVLET ULUS’A KARŞI (II)
   Yasama’da ussalığın ön-romantik eleştirisi, İrlandalı Edmond Burke (1729-1797)’ye dayandırılmaktadır.
   Klasik ‘doğal hukuk’ ve ‘İngiliz liberalizmi’nin savunucusu olan E. Burke, İngiliz liberal konservatizmi’nden Alman romantizmi ve Fransız karşı-devrim gelenekçiliğine değin tüm XVIII.yüzyıl felsefesinin ‘büyük eleştirmeni’ olarak sunulmaktadır.
   Hatta ‘Modern konservatizmin babası’ olduğu ileri sürülmektedir.
   Öyle ki, Friedrich Hayek, E.Burke’nin izleyicisi olmakla övünmektedir (1).
   Oysa, E. Burke, bir filozof bile değildir, bir ‘politikacı’dır.
   Ne var ki, öyle bir ‘politik mantık ilkesi’ (credo) benimsemiştir ki, tüm politik yaşamını o ‘inanç’ üzerine oturtmuş ve ‘felsefesi’ de, XX.yy’ın çok tutulan düşünürü F.Hayek tarafından sistemleştirilerek ‘yeniden formüle edilmiş’ ve bir bakıma güncellenmiştir.
   Günümüze değin süregelmesi ve Demirel’in deyimiyle ‘Hür Dünya’nın ‘baskın görüşü’ olması ise kuşkusuz F. Hayek’in çabalarıyla olmuştur.
   E. Burke, Fransız Devrimi sırasında yazdığı Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler’de (1790), halkların karakterlerini dikkate alan ‘Pür Hukuk Kuramı’na karşı çıkmaktadır.
   Alman romantiklerine ise özellikle ‘communauté’ (partnership, Gemeinschaft) kavramı ve ondan hareketle geliştirilen ‘ulusalcı’ [Ulusçu da denilebilir (nationaliste)] kavramlar çerçevesinde esin kaynağı olmuştur.
   Dönem, Napolyon’un yenildiği ve Carlsbad Konferansı (1819) sonrası Alman Beylikleri’nin (Souverains) ‘yeniden yapılandıkları’ dönemidir.
Bu ‘dönem’in 1848 Devrimine değin sürdüğü kabul edilirse, bir yandan Robespierci ‘Cumhuriyetçilik’ öte yandan ise Alman ya da diğer tüm ‘Ulusçuluk’ akımlarının geliştiğini söyleyebiliriz.
Dönemin ve günümüzün büyük düşünürlerinden Hegel’e göre, yasalar, farklı yasama organları arasındaki tartışmaların sonucunda çıkarılmalıdır.
Burada, Hegel’in romantiklerden ayrıldığından çok, Robespierre’e ne kadar çok yaklaştığını görebiliriz.
Robespierre, sadece Fransa değil ama tüm ‘İnsanlık’ı düşünen bir ‘Devrimci’dir: “Yazgımız, diye yazmaktadır, tüm diğer uluslarınkine bağlıdır” (Notre sort, disait-il le 29 juillet 1792, est attaché à celui de toutes les nations).
O kadarla kalsa iyi. “Tüm ülkelerin insanları kardeş olup, farklı halklar birbirlerine yardımcı olmak durumundadırlar; diye yazan Robespierre, kendi hükumetlerine (bağlı olsalar da) aynı Devlet’in yurttaşları gibi (davranmalıdırlar)” diyecektir (2).
Devlet ve Din
Hegel ile romantikler arasındaki ikinci temel ayırım din ve politika arasındaki ilişki üzerinedir.
Hegel’e göre Hristiyanlık, ‘kişisel özgürlük’ün evrensel nitelik kazanmasında önemli bir işlev yapmıştır.
‘Özel yaşam’ın olduğu kadar ‘insana saygı’ ilkesinin oluşmasında da belirleyci olmuştur ama, Türkçe’de ‘vicdan özgürlüğü’ de denilen ‘öznel özgürlük’ (liberté subjective) kapsamında değerlendirilmek koşuluyla..
Orada da kalmayıp, Hegel’e göre, bu ‘vicdan özgürlüğü’, Devlet otoritesinin temel dayanağını ( Grundlage – l’assise) da oluşturacaktır.
Çünkü, doğru dürüst verilecek bir din (özellikle de protestantlık) eğitimi, Devlet’e duygusal ve temsilî bir nitelik kazandıracaktır. [ ‘Kutsal Devlet’ anlayışının hristiyan versiyonu da denilebilir; ancak Hegelci diyalektik Devlet’in kutsallığını liberal bireyciliğin bir ürünü olarak görmektedir].
Yani Hegelci Devlet, gökten inmediği gibi dinsel araçlarla da kurulmuş olmayacak ve kurulduktan sonra da sadece ve yalnızca ‘ussal’ ve ‘politik’ işlerle uğraşacaktır.
“Devlet, diyecektir Hegel, özde, gerçeğin öznel biçimine yolaçan kanıtlamaların tersine, hukuk ve kendinde nesnel ussallık biçimi olarak kalacaktır”.
Açıkça, Hegelci Devlet’te, politik bağ ve Devlet’in doğası kesinlikle ‘dinsel’ değil, fakat dinsel eğitimin katkı yaptığı etik (Gesinnung) bir olanak (disposition) ya da ussal Devlet bakımından bir ‘iyi niyet’ (bonne volonté)in sonucudur.
Oysa romantiklerden, örneğin Novalis ve Zacharias Werner için ‘politik bağ’ birbaşına (en lui-même) dinsel bir bağdır.
Türkiye’deki ‘Türk-islâm sentezi’nin ‘islâm’ yanı örneği...
Nitekim romantiklerden Novalis için, özel ve politik yaşamda, gerçek yurtseverliğin teminatı Almanlık ve Hristiyanlık (durable présence du couple royal) olacaktır.
Zacharias Werner için ise, din adamlığı sadece ‘din adamı’ olanlar için değildir, ‘Devlet adamı’, ‘kahraman’, ‘kral’ ya da ‘imparator’ olanlar, aynı zamanda din adamıdırlar.
Oysa Hegel’de ne ‘Almanlık’ ve ne de ‘Hristiyanlık’ birbaşlarına ‘politik bağ’ ve dolayısıyla ‘Devlet’in temeli olamayacaklardır.
Tam da bu nedenle, Hegel’i aşmak şöyle dursun, felsefesini kavramak bile günümüz sıradan ‘filozoflar’ının harcı olmaktan çok uzaktır denilebilir.
Yine aynı nedenle, Hegel’deki ‘bütünsel Devlet’in (état totalitaire) idealleştirilmesi ile (idéalisation) kutsallaştırılması (idéolâtrie)nın biribirine karıştırılmaması gerektiğinin altı çizilmelidir.
“Devlet dindarlıkla ikame edilecek olursa, demektedir Hegel, yapmak istediğiyle yıkacak olduğunu ayırdedemeyecektir”.
Kaş yapayım derken göz çıkaracaktır da denilebilir (4).
Devlet ve Tarih
Hegel’den önce Kant’ın tilmizlerinden Johann Gottfried von Herder (1744-1803), bütün halkların aynı tarihsel çizgiyi izlemelerinin olanaksız olduğuna dikkat çekecek ve Tarihsel Monadoloji adlı çalışmasında her halkın bir ‘monad’ı temsil edeceğini ileri sürecektir.
Ancak F. Schlegel gibi romantikler, en azından bu Herder’ci ‘evrensellik’i yıkacak bir ‘mitoloji’ üreterek, halkların ‘ırksal pürlüğü’nü sözkonusu halkların ‘ilkel’ dönemlerine değin götürmek isteyeceklerdir.
Romantikler’e göre, ‘Şimdiki zamanın ruhu’nun ilerlemeci anlayışı, Napolyon’da duracak ve Napolyon’un ‘kahramanlığı’ da tarih yapmış olacaktır.
Bu son tümcede, ‘Şimdiki Zaman’ ve ‘Zamanın Ruhu’ içiçe geçmiş gibi görülebilir.
Çünkü, zaten romantik kavrayışta, bu iki kavram içiçedir de ondan.
‘Zaman’ yoktur ki, ne ‘şimdi’si ve ne de ‘ruhu’ olsun..
Oysa Hegel’in ‘Tarihte Us’ başlıklı çalışması, ‘ilkel konum’un (état primitif) yinelenişiyle değil ama ‘son konum’un (état final) dile getirilmesiyle sonuçlanmaktadır.
Çok daha önemlisi, ‘Halkın sesi Hakkın sesi’dir (Vox populi- vox Dei) uzsözünü, Hegel, ‘Devlet’in temeline koyan anlayışa da katılmayacaktır.
Çünkü Hegel’e göre, bir halkın hakkı (le droit d’un peuple) sadece ve ancak onun Devlet olarak hukuksal-politik örgütlenmesiyle başlamaktadır.
Onun, coğrafî, etnik, dilsel ve kültürel ‘dolayımsız doğal ilkeler’ bütünü olarak  bir ‘ulus’un temeli olması ayrı; bu temel niteliklerden hareketle ‘egemen’ olması başka şeydir.
Kendisi için ‘nesnel yasallık’ ve ‘kararlı ussallık’tan yoksun bir biçimin (Devlet) egemenliğinden sözedilemeyecektir.
Hegel burada, romantiklerden ayrılarak, yine kendisi gibi Alman idealizminin iki önemli ismi Kant ve Fichte’nin egemenlik (souveraineté) anlayışını paylaşmaktadır.
Onlar için politik egemenlik, halkçı (populaire) olmaktan çok ulusal (national) ve öz olarak da devletseldir (étatique).
Bu da, romantiklerin düşündüklerinin tersine, uluslar arasındaki çatışmaların ‘zamansız’ ya da ‘ilelebet’ sürmeyip, eninde sonunda ‘çözümleneceği’ni anlamına gelmektedir.
Çünkü uluslararası hukuksal-politik ilkeler evrenselleşmekte ve ‘zamanın ruhu’ yerini ‘dünyanın ruhu’ (esprit du monde)na bırakmak yönünde evrilmektedir.
İşte bu nedenle, Hegel Devletlerin ulus-üstü federasyon (fédération supra-nationale)’a doğru değil ama
-ulusun geleneksel hukuk (droit coutumier)
- politik ayrılık ve
- dinsel ayrılık gibi ‘üç güç’ arasındaki ussal diyaloğun sonucu olan bir ‘yasama’ya doğru evrileceğini ileri sürecektir.
(Sürecek)
Habip Hamza Erdem
 (1)Linda C. Raeder,  « Le libéralisme de Edmund Burke et F. Hayek : Une comparaison critique »
(2)Robespierre’in bu görüşleri 125 yıl sonra, Milletler Cemiyeti’nin kuruluşuyla uygulamaya konulacaktır ama hâlâ onun tasarladığı ‘düzey’ tutturulamayacaktır. Çünkü, o, “Bir Ulus’a baskı yapan diğer tüm ulusların düşmanı olacaktır” demektedir  (Celui qui opprime une Nation se déclare l’ennemi de toutes).
(3) Novalis, Foi et amour, in Schriften, éd. D’Iéna, II, p. 163. Anan André Stanguennec, “ À l’origine de l’idée allemande de nation: La philosophie romantique et la philosophie hégélienne de l’État” , Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 2001/2 (N° 14)
(4) « lorsque la piété se substitue à l’État, écrit-il, elle ne saurait admettre ce qui est déterminé et le détruit » et « … en se développant, cette intériorité n’est pas en quête de vraies raisons et ne se donne aucune justification », Principes, add. Au § 270, ibid.
Türkiye’deki halkoylamasının nesnesnin tam da bu olduğunu söylemek bile fazla.


 

Son İletiler/Konular

ERDOĞAN’I VURACAKLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 24, 2017, 11:38:11 ÖS]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 24, 2017, 06:29:04 ÖÖ]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: ahmetdursun
[Nisan 24, 2017, 12:09:35 ÖÖ]


Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 23, 2017, 04:58:35 ÖS]


DUR BAKALIM N’OLCEK ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 20, 2017, 02:12:21 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 18, 2017, 07:13:24 ÖÖ]


HAYIRLI OLSUN ! Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 17, 2017, 05:36:37 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 14, 2017, 05:04:59 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 12, 2017, 07:25:38 ÖS]


AÇIK MEKTUP Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 10, 2017, 05:16:36 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Nisan 08, 2017, 07:54:54 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 08, 2017, 03:37:34 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 04, 2017, 02:41:12 ÖÖ]


PARLAMENTARİZMİN P’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 01, 2017, 05:23:41 ÖS]


DEVLET ULUSA KARŞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 30, 2017, 11:15:00 ÖÖ]


URKUN Kirgizistandan bir ses Gönderen: PLMPLM
[Mart 27, 2017, 05:45:34 ÖÖ]


PISIRIKLIK FELSEFESİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 21, 2017, 03:31:55 ÖÖ]


TRUMP ÖĞRETİSİ ve YENİ DÜNYA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 19, 2017, 08:44:03 ÖS]


DESTİCİ’NİN TESTİSİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 16, 2017, 05:07:50 ÖÖ]


Başkaldırma ve Yarışma Gönderen: PLMPLM
[Mart 14, 2017, 11:43:46 ÖS]


SON ABDÜLHAMİT Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 13, 2017, 12:59:22 ÖS]


HOLLANDA-MOLLANDA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 12, 2017, 05:33:20 ÖÖ]


KATİL KUMA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 08, 2017, 07:33:26 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 05, 2017, 07:07:15 ÖS]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 07:40:35 ÖS]


N’OLACAK ŞU IRAK’IN HALİ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 02:17:40 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 02, 2017, 05:20:46 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 28, 2017, 11:56:51 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 27, 2017, 11:54:46 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 24, 2017, 01:01:36 ÖÖ]


NEDEN DEĞİL, ‘NASIL’ BİR HAYIR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 22, 2017, 01:07:56 ÖÖ]


KRİZİN K’SI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 20, 2017, 12:39:51 ÖÖ]


KRİZİN K’SI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 18, 2017, 03:13:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 11:50:31 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 02:43:04 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 01:14:00 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 04:59:09 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 12:42:46 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 15, 2017, 01:41:35 ÖS]


Ynt: Söz Bakımından, Allah dan daha Doğru Kim Vardır? Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:27:26 ÖS]


Ynt: ABDULHAMİT SEVDASI (III) Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:09:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:59:25 ÖS]


Ynt: FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 02:37:37 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:49:12 ÖÖ]


BÜYÜTME POLİTİKALARI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 09, 2017, 01:51:07 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Şubat 08, 2017, 11:03:36 ÖS]


BOYKOT MU DEDİNİZ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 08, 2017, 04:36:37 ÖS]


ROMANYA’DA NELER OLUYOR ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 07, 2017, 03:07:57 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 06, 2017, 02:43:22 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 04, 2017, 03:37:54 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 09:11:32 ÖS]


SIC SEMPER TYRANNIS Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 02:16:28 ÖÖ]


TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 01, 2017, 01:40:59 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 10:00:19 ÖS]


TÜRKİYE’YE BABALIK MI ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 12:57:01 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 26, 2017, 04:12:44 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 26, 2017, 03:20:16 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 25, 2017, 05:53:17 ÖS]


Ynt: Amerikalik mashhur tarixchi olim Hasan Bulent Paksoy Gönderen: PLMPLM
[Ocak 25, 2017, 02:27:35 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 07:39:39 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 01:22:30 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 23, 2017, 03:40:40 ÖS]


Ynt: Karlovy Vary sehri 98 yildir reklamini « Mustafa Kemal Ataturk »’le yapiyor. Gönderen: PLMPLM
[Ocak 22, 2017, 08:53:36 ÖS]


FELSEFENİN F’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 22, 2017, 06:42:12 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 21, 2017, 12:12:10 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (XI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 20, 2017, 05:36:33 ÖÖ]


Ynt: Mustafa KemaL ATATÜRK, Kitap Arşivi. (indir) Gönderen: levo57
[Ocak 19, 2017, 05:44:08 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 18, 2017, 10:15:36 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 11:45:56 ÖS]


18 MADDELİK YENİ ANAYASA TASLAĞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 04:06:59 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VIII) Kültürel Antroploji ‘Evrimcilik’ düşüncesine karşı çık Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 14, 2017, 12:45:12 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 11:29:35 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 01:51:44 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 11, 2017, 12:14:25 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 10, 2017, 06:05:33 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 09, 2017, 11:17:27 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 08, 2017, 10:49:34 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 07, 2017, 12:19:03 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 06, 2017, 02:40:39 ÖÖ]


MİLLİYETÇİLİK VE MİLLETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 05, 2017, 12:28:53 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 03, 2017, 01:58:11 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 02, 2017, 01:49:38 ÖS]


"Sokma akıl, dokuz adım gider" Gönderen: PLMPLM
[Ocak 02, 2017, 04:48:06 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 01, 2017, 04:27:12 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 31, 2016, 02:41:29 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 30, 2016, 01:24:31 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 09:33:32 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 03:00:50 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 27, 2016, 01:35:17 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XIX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 26, 2016, 02:20:36 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 25, 2016, 02:47:09 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 24, 2016, 12:33:18 ÖÖ]


BBBBO (2009) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 21, 2016, 03:26:27 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 20, 2016, 06:55:10 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 19, 2016, 02:01:35 ÖÖ]


Ynt: Humans on Mars (full text attached) Gönderen: PLMPLM
[Aralık 16, 2016, 12:38:33 ÖÖ]


BAKIŞ /GÖRÜŞ GÖRÜNÜŞ (XIV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 15, 2016, 04:18:01 ÖÖ]


BAKIŞ /GÖRÜŞ GÖRÜNÜŞ (XIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 13, 2016, 03:03:00 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 12, 2016, 02:29:39 ÖS]


II. ABDULHAMİT Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 10, 2016, 05:34:46 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 09, 2016, 11:17:51 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 08, 2016, 02:14:53 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 02, 2016, 01:59:38 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 01, 2016, 01:17:05 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 28, 2016, 01:16:27 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 26, 2016, 04:56:30 ÖÖ]


BAKIŞ /GÖRÜŞ ve GÖRÜNÜŞ (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 25, 2016, 07:02:12 ÖS]


Güç, Cinnet, Erdoğan... Gönderen: ahmetdursun
[Kasım 23, 2016, 11:08:15 ÖS]


BAKIŞ /GÖRÜŞ ve GÖRÜNÜŞ (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 23, 2016, 05:45:33 ÖS]


Ynt: Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi Tamamı 7 Cilt. Gönderen: ahmetdursun
[Kasım 22, 2016, 09:42:48 ÖS]


Ynt: Mustafa KemaL ATATÜRK, Kitap Arşivi. (indir) Gönderen: ahmetdursun
[Kasım 22, 2016, 09:40:49 ÖS]


BAKIŞ /GÖRÜŞ ve GÖRÜNÜŞ (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 22, 2016, 08:20:18 ÖS]


BAKIŞ /GÖRÜŞ ve GÖRÜNÜŞ (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 20, 2016, 05:20:02 ÖÖ]


BAKIŞ /GÖRÜŞ ve GÖRÜNÜŞ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 19, 2016, 03:04:33 ÖS]


Maneviyat Kütüphanesi-KATALOG Gönderen: agulle
[Kasım 18, 2016, 11:25:07 ÖS]


e-kitap ARAMA MOTORU Gönderen: agulle
[Kasım 18, 2016, 11:10:43 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Kasım 18, 2016, 02:04:42 ÖÖ]


bir-solukta-bogazinizda-yumruyla-okuyacaginiz-ataturk-un-son-100-gunu Gönderen: PLMPLM
[Kasım 17, 2016, 06:24:40 ÖS]


MANIFEST DESTINY Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 16, 2016, 03:09:10 ÖÖ]


YİNE TRUMP Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 14, 2016, 01:31:48 ÖS]


DERİN AMERİKA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 13, 2016, 03:13:11 ÖS]


RAMP RAMP TRAMP Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Kasım 12, 2016, 04:28:10 ÖS]


Ynt: Amerikalik mashhur tarixchi olim Hasan Bulent Paksoy Gönderen: PLMPLM
[Kasım 11, 2016, 07:51:53 ÖS]