Gönderen Konu: DEVLET ULUSA KARŞI  (Okunma sayısı 354 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Habip Hamza Erdem

  • GÖZLEMCİ
  • KATILIMCI
  • *
  • İleti: 988
  • Puan: +35/-0
DEVLET ULUSA KARŞI
« : Mart 30, 2017, 11:15:00 ÖÖ »
DEVLET ULUSA KARŞI
(Tersi de doğru)
‘Devlet’in tartışılması zorunluluğunun apaçık ortaya çıktığı Türkiye’de, genel olarak ve olanağı olduğu ölçüde ‘Devlet’ üstüne söylenilenlere dönüp bakılsa diyorum.
O arada, ‘Ulus’ ve/ya da dillerden düşmeyen ‘Millet’ konusuna da değinilmiş olur, değil mi ama?
Devlet ile Ulus’u ilk ilişkilendiren ise Hegel’den başkası değildir örneğin.
Jean-Louis Vieillard-Baron, Politika Düşünürü Olarak Hegel başlıklı çalışmasında, Hegel’in büyüklüğü diyor, politika, sanat, din ve felsefeyi olağanüstü bir tutarlılık içinde bir bütünlük olarak ele almasından gelir.
Öte yandan Karl Popper türü düşünürler de, Platon’dan Hegel’e bir ‘totalitarizm’ türetmeye çalışmışlardır.
O da bir ‘bütünsellik’ aslında.
Bütünsel ya da değil, bir ucundan gireceğiz sonuçta..
Hukuk Felsefesinin İlkeleri
Hegel’i Hegel yapan Hukuk Felsefesinin İlkeleri, sıradan bir siyaset felsefesi tarihinden çok, kendi döneminin, daha doğrusu Fransız Devrimi ve Napolyon Bonapart ve sonrası dönemin somut politik olaylarına dayanmaktadır.
Hegel için tarihin ‘anlam’ı, onu yapan insanların kişiliklerinden ayrılamaz.
O nedenle, Fransa’da Napolyon Bonapart ve Almanya’da da Klemens von Metternich’in tarihi belirlemede birer yerleri olacaktır.
Ancak, ne felsefe ve ne de politikanın, ‘herhangi bir halkın kendisine layık bir hükûmete sahip olması’yla bir ilgisi olmayacaktır.
Politik olaylar üzerine düşünmek, ancak felsefe sistemi içinde kalındığında ‘felsefî’ olabilecektir. Ya da ‘felsefî ussallık’ ancak böylece kurulabilecektir.
Hegel’de ‘Hukuk’ ise, yasalar ya da hukuksal düzenlemeler değil, ama toplumsal alanda insana ilişkin tüm kurumlar bütünüdür.
Öte yandan, karşımıza ‘otorite’ olarak çıkan ‘çıplak gerçeklik’ (réalité effective) vardır ki, o da politik düşüncenin ‘özgür irade’ aracılığıyla gerçekleşmesidir: Devlet.
Böylece, Hegel gibi liberal bir düşünür, yurttaşların politik uzlaşısından, organik bir bütün olarak ‘Devlet’e varıp, ardından ‘devletçi’ olarak değerlendirilecektir.
‘Felsefî Bilimler Ansiklopedisi’ne gelindikte..
Hegel, Hukuk Felsefesinin İlkeleri’nden önce, felsefeyi, Fichte gibi ‘bilim öğretisi’ olarak ele alan Felsefî Bilimler Ansiklopedisi biçiminde anlatmaktadır (1817).
Çünkü, o dönemde ‘bilim’, bugünkü anlamında  ‘özgül’ bilimler olarak değil ama ‘kesin bilgiler’ veren bir ‘ansiklopedi’ olarak anlaşılmaktaydı.
Mantık, arı düşünce bilimi, diyalektik de öznel mantık olarak ele alınmaktadır.
Ancak, konu ‘Hukuk’ olunca, salt öznel mantık alanında kalınamayacağı açıktır.
Ve böylece Hegel, kendi hukuk anlayışını mülkiyet, kişilik, aile, sözleşme ve Devlet gibi ‘nesnel geçeklikler’ (empiriques) alanına taşıyacaktır.
Devlet bilimi ve Doğal Hukuk
Hegel’in Hukuk Felsefesinin İlkeleri kitabına Devlet Bilimi ve Doğal Hukuk gibi bir başka başlık da konulabilir denilmektedir.
Çünkü ilk başlık sanki ‘hukuk felsefesi’ne gönderme yapıyormuş gibi olsa da, yukarıda işaret edildiği üzere, bunun bugünkü ‘Hukuk Felsefesi’yle ilgisi yoktur. Yine yukarıda değinildiği üzere, Hegel, burada hukukla, ‘nesnel Espri’yi, anlatmaktadır.
Ancak ve ne var ki, ikinci başlıktaki ‘Doğal Hukuk’ da, yine döneminden çok öncelere dayanan ‘Doğal Hukuk’ kuramcılarının kullandığı anlama gelmemektedir.
Çünkü Hegel doğrudan ‘siyaset felsefesi’ yapmamaktadır.
Gelenek-göreneklere, etik ve ‘hukuk’a ilgi duyduğu kesindir.
Ancak, onun ‘Doğal Hukuk’tan anladığı, ‘özgür irade’nin gerçekleşmesidir.
Oysa, bugünkü anlamındaki ‘Pozitif Hukuk’, onun için doğrudan toplumsal deneyimin ‘soyut’ ele alınışından başka bir şey değildir.
Hegel, ‘doğal hukuk’un ‘bilimsel öğreti’ olarak ele alınışını, arı düşünün (İdée pur) devinimi/gelişmesinin ‘bilimsel ögreti’si biçiminde ele almıştır.
“Hukukun temeli, diyecektir, genel olarak tinsel gerçekliktir; onun başlangıç yeri ve hareket noktası özgür istençtir (volonté); öyle ki özgürlük de istencin hem özü ve hem de belirleyicisidir”.
‘Doğal hukuk’, gerçekliğini şeylerin doğasından değil, fakat düşüncenin doğasından alır.
Şu koşulla ki,  düşünce de Tarih'e uymak zorundadır.
Demek ki hukukun doğallığı onun tarihselliğidir. Tarihselliği onun doğasıdır da denilebilir.
Hegel’in, hukuk alanında, bir ‘ütopik model’ kurmak istediği söylenemez.
O, ‘doğal hukuk’un ‘hukuk düşüncesi’ olarak belirlendiğini göstermek istemektedir. Yani, ona göre doğal hukuk, özgür istenç tarafından yaratılan toplumsal kurumlardaki hukukun felsefesi olmaktadır.
Ona göre hukukun ‘doğallığı’ ‘esas’ olmasından gelmektedir ve bu hukuk ‘özgürlük’ün ta kendisidir.
Genel olarak yapıldığı gibi, ‘Doğal hukuk’la ‘Devlet’in ayrılmasına karşı çıkan Hegel, bu yüzeysel ayırım yerine, ‘özgürlük’ün Devlet’te, ve sadece ‘Devlet’te gerçekleşmesi halinde, gerçek konumuna ulaşabileceğini ileri sürecektir.
Felsefe, felsefecik ve felsefecilik
Hegel’in kendi felsefesini, kendi içinde tamamen eklemlenmiş bir ‘sistem’ olarak betimler.
Kendi dönemindeki felsefeleri ise, az ileride değineceğimiz ‘romantik’ felsefeler türü, acınacak olarak görüp, her önüne gelenin kendi ‘düşüncesi’ olduğuna inandığı, sözde ‘felsefe yapmak’ olarak anılan öznel kanılar diye nitelemektedir.
Yani ‘öznel kendiliğindencilik’in, gerçek bir ‘sistem’, bir ‘felsefî bilim’ olduğu söylenemez, demektedir.
Çünkü, Hegel’e göre;
- Ussal olan gerçek olandır ve gerçek olan da ussal olan..
- Düşün (idée) başka düşünce (pensée) başka olup, birincisiyle felsefe ikincisiyle ‘sözde felsefe’ yapılabilir
- Güncel deneyimler vücud ise, us da onun ruhudur (rose/croix benzetmesi) ve felsefenin görevi de o ruhu ortaya koymaktır
- Felsefe dünyanın nasıl olması gerektiği konusunda hep sonradan gelmektedir.
Tam da bu nedenle, Marx, Hegel’in felsefî sistemini bir ‘soyut idealizm’ modeli olarak görmektedir.
Güncelin arayışlarından uzak..
İncelediğimiz konuyla ilgili olarak da, Hegel’ci Devlet’in insanlar tarafından gerçekleştirilecek bir ‘ideal’ olmadığı sonucuna varılabilir.
Çünkü Hegel felsefesi, insanların yönelecekleri bir ‘ideal’i belirlemek amacı taşımamaktadır.
Peki ama nasıl oluyor da gerek Devlet ve gerekse Ulus, özellikle de Alman Ulusallığı konusunda Hegel temel koyan bir düşünür olarak anılmaktadır?
Devlet ve Organisizm
Hukuk Felsefesinin İlkeleri’nde “Devlet örgütü, diyecektir Hegel, onun kendisiyle ilişkide olan organik yaşam süreci olup, ilk planda politik Anayasası gelir”.
Devlet bir organizmadır; ide’nin, kendi farklı dönemlerine (moments) göre farklılaşma sürecinin gelişmesi yani.
Bu noktada, Hegel, romantik organisizmden ayrılıp kendi ussal ve diyalektik organisizmini kurmaya yönelecektir. Ki, birincisi Devlet otoritesini geleneksel hukuk otoritesinin yasaları ve soyzinciri duygusallığına dayandıran usdışı bir romantizm iken, Hegel’in organisizmi, biribirine organik olarak bağlı iktidarlarda diyalog halindeki us’a dayandığı için hem ussal ve hem de diyalektiktir.
Ne var ki, her iki organisizmin ortak özelliği, Rousseau, Kant ve Fichte’nin Toplumsal Sözleşmesi’ne karşı olmalarıdır.
Ne A. Müller ve ne de Hegel, Devlet’i, bireysel çıkarlar ve özgürlüklerin garantisi olacak bir yapay oluşuma ve dolayısıyla bir sözleşmeye dayandırmazlar.
A. Müller’e göre, Devlet, yurttaşların yarar ve zevklerine yönelik ve insanların keşfettiği yapay bir örgütlenme olamaz.
Ve benzer biçimde Hegel; “eğer Devlet’in amacı mülkiyet ve kişisel özgürlüklerin güvenlik ve korunmasına yönelik olursa, diyecektir, tekil-bireysel çıkarlar nihaî amaçlar olarak belirlenmiş olacaklardır”.
Oysa ne kadar ‘liberal’ olursa olsun, Hegel, Platon ve Aristo’nun ‘Etik’ anlayışından uzaklaşmayacaktır.
İnsan, son çözümlemede, toplumsal ve politik tutkularını ‘Us’uyla denetim altına alamadığı sürece Hegelci ‘Doğal’lığını gerçekleştirmiş olmayacaktır da denilebilir.
Politik zorunluluk, kişisel morallik (moralität) içeren bir ‘moral zorunluluk’ değil,  tersine toplumsal morallik (moral collective) ya da Etiklik (Sittlichkeit) içeren bir zorunluluktur.
Kuşkusuz Hegel de liberaldir, ancak onun liberalliği son çözümlemede ‘etik’ bir yapıya dayanmaktadır.
Burada Devlet’i ‘zor’a dayandıran görüşlere de karşı çıkacak olan Hegel, ‘zor’un ya da ‘halkın gücü’nün gelişmesi ve politik duyguyu yasamsal gören duygusallığın da, son çözümlemede ‘usdışı’ olacağını ileri sürecektir.
O da, Ch. L. De Haller gibi, “Tanrısal, değişmez, ebedî düzen”den yana olacaktır. [Haller, cité par Hegel, Principes..]
Oysa Haller, romantik de değil ama ‘toplumsal darvincilik’ de denilen biyolojik doğallık’tan yanadır.
Böylece, daha ileride değinileceği üzere, Hegel’i nazizme temel alan görüşler, özde işte bu biyolojik doğallığa gönderme yapacaklardır.
Fransız Devrimi ve Hegel
Hegel’e göre, 1789 devrimcileri, sivil toplum’un [buradaki sivil toplum, günümüzdeki sivil toplumculukla kesinlikle karıştırılmamalıdır] organik eklemlenmesi ve toplumsal canlılığına, yasalarla giydirilen bir türdeşlik ve durağanlık (morte) vermek istemişlerdir.
Phénoménologie de l’Esprit’de, bu yasal soyutluk diyecektir, “bu evrensellik, (toplumun) organik eklemlenmesinin somut gerçekleşmesine engel olmakta ve onun bölünmez sürekliliğini nihaî amaç olarak belirlemektedir”.
Böylece Hegel ve romantikler, kuramsal olarak Rousseau ve pratik olarak da Robespierre’i eleştireceklerdir.
Bununla birlikte Hegel ve romantikler arasındaki temel ayırım, gelişmekte olan ‘ulusallık’ düşüncesinin belirlenmesinde ortaya çıkacaktır.
Tarihsel Hukuk Okulu olarak bilinen akımın önde gelenlerinden F.K von Savigny, G. Von Hugo ve J.Görres’e göre, yasamanın doğası, eskilik ve alışkanlığa dayanan geleneklerden ayrı bir ‘yapı’ oluşturmaktadır.
Oysa Tarihsel Hukuk Okulu’nun temel uğraşı alanı, Ulus’un geçmişinin bütünü tarafından belirlenen Hukuktur ( durch die gesammte Vergangenheit der Nation).
 Demek ki, Ulusal Politika’nın ilk belirleyici yönü, o halkın tarihsel geleneklerine bağlılığı olup, geleneksel hukuk da ulusun temel niteliklerinden birini oluşturmaktadır.
Bu da, toplum karşısında ‘Devlet’e herhangi bir özerklik tanımamak, onu  (liberal) ekonomik sivil toplum yönüyle değil ama (romantik) tarihsel ulus toplum yönüyle tanımlamak demektir.
İşte romantiklerin bu anti-devletçiliği onların ulusalcılığının (burada milliyetçilik demek daha doğru olabilir) temelini oluşturacaktır.
Oysa Hegel’in tilmizlerinden E.Gans, romantiklerin bu anti-devletçiliğini, “Devlet’e karşıtlığın kökeninde, yasaya ve yasayla iligili her şeye karşıtlık (haine) yatmaktadır” biçiminde dillendirmektedir.
Hegel de, bir halk’ı (ein Volk) ulus (eine Nation) yapan onun özgül (particulières) doğal ve kültürel belirleyicilikleridir, diyecektir.
Bilinen tümcesiyle, bir ‘Ulus’ diyecektir Hegel, doğduğu haliyle bir halktır. « une « nation », c’est un peuple en tant qu’il est né ».
Yani Hegel, bir yönüyle romantiklere ya da tarihselcilere yaklaşıyorsa da, onların modern sivil toplumun doğuşuna yol açacak temel yasalar çıkarılmasına karşı olmalarını benimsemez.
“Gelişkin bir toplumu (einer gebildeten Nation), ya da onun bağrındaki hukuçuların konumunu yadsımak” diyecektir; hukukçuların yasama yetisini küçümsemek demek ve onları bir Anayasa yapmak için yeterli olgunluğa  (mûrs) erişmeyip hâlâ ‘çocuk’ (mineurs) bir halk olarak görmek demektir.
Burada bir parantez açarak, Türkiye’de halkoylamasına sunulan ‘Anayasa değişikliği’nin, Hegelci ‘olgun halk’ bağlamında değerlendirilemeyeceğini belirtelim.
Çünkü Hegel, yurttaşların örgütlenmemiş bütünü için bir ‘halk egemenliği’nin sözkonusu olamayacağını düşünmekte ve “biçimsiz kitleden Devlet çıkmaz” (la masse informe qui n’est plus aucun Etat) demektedir.
Ne de,  “‘tekil-birey’lerin dağınıklığının (atomisée) sonucu olacak bir genel seçim”in, halk egemenliğinin göstergesi olduğu söylenebilecektir.
Egemenliğin kayıtsız koşulsuz milletin olabilmesi, sadece ve ancak o milletin bütününü kapsaması halinde sözkonusu olabilecektir. « … de la souveraineté vers l’intérieur qu’elle réside dans le peuple, si l’on ne parle de manière générale que du tout… »
Her ne kadar Hegel’in ‘halkın bütünü’ ile kastettiği, Devlet olarak örgütlenmiş halklar ise de, kendisinden ikiyüzyıl sonra Devlet olarak örgütlenmiş bir halkın Devlet’inden vazgeçmesini halkoylamasına sunması kadar bir ‘saçmalık’ı tasarlaması beklenmemelidir.
Türkiye’deki halkoylaması, kim ne derse desin, Devlet’in feshini öngören, çünkü halkın oluşturduğu ‘ulus’un bütünlüğünü bozan, milleti parçalayan, milleti millet olmaktan çıkarmayı amaçlayan bir oylamadır.
Yer yarılıp gök patlasa, bu değişikliğe ‘Evet’ denilemeyeceğini, eninde sonunda o öneriyi getirenler de öğreneceklerdir.
(Sürecek)
Habip Hamza Erdem

 

Son İletiler/Konular

Ynt: Modern Türkiyede Siyasi Düşünce Cilt 1-2-3 Tamamı 9 cilttir. Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 11, 2017, 01:04:46 ÖS]


TÜRK KÖYLÜSÜ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ağustos 11, 2017, 12:31:53 ÖÖ]


Hayvan yeminde GDO onayı-Konya Şeker 'GDO yok' dedi ceza aldı. Artık GDO serbest Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 03, 2017, 04:32:52 ÖS]


Ynt: ŞOK, ŞOK, ŞOK... YÖK'ten, Güzel sanatlar kapatılıyor genelgesi. Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 03, 2017, 03:41:47 ÖS]


BÜYÜKERŞEN’E KİM SALDIRDI ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 30, 2017, 03:13:52 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 28, 2017, 08:42:38 ÖS]


HÖKÜMET Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 21, 2017, 02:07:12 ÖS]


15 TEMMUZ’UN SİYASÎ AYAĞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 17, 2017, 03:55:43 ÖS]


III.ABDÜLHAMİT’İN AJANDASI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 08, 2017, 06:53:43 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 06, 2017, 07:48:37 ÖS]


HZ ÖMER’İN DEVESİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 04, 2017, 12:53:44 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 03, 2017, 05:41:02 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Haziran 29, 2017, 07:05:44 ÖÖ]


AB'DE SONA DOGRU Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 28, 2017, 09:42:54 ÖÖ]


DİYALEKTİĞİN D’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 24, 2017, 04:51:55 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Haziran 23, 2017, 07:03:20 ÖÖ]


DOĞU PERİNÇEK’E Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 19, 2017, 12:53:46 ÖS]


NATO MERMER Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 17, 2017, 02:16:07 ÖÖ]


ERDEMİR Vakfı yöneticilerine dava açıldı. Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 16, 2017, 12:46:14 ÖÖ]


MEŞRUİYET’İN M’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 14, 2017, 02:11:14 ÖÖ]


Yargıtay, Erdemir Vakfı’nın üye ve emeklilerinden yapılan kesintilerin hırsızlık Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 13, 2017, 01:31:47 ÖS]


Sanki Katar, Türkiye’yi topun ağzına koymak için seçilmiş, elinden geleni... Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 07, 2017, 02:09:43 ÖS]


KATAR-MATAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 07, 2017, 12:55:03 ÖS]


III.ABDULHAMİT’İN 18 BRUMERİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mayıs 29, 2017, 04:40:02 ÖÖ]


Şehit polisin arkadaşının kolunda dikkat çeken ayet. Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:22:49 ÖÖ]


Michael Flynn'ın, lobicilik karşılığında aldığı Yarım Milyon Dolar ... Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:14:25 ÖÖ]


Erdoğangiller’e hediye edilen, 25 milyon dolarlık petrol tankeri, Malta Dosyalar Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:09:04 ÖÖ]


Pazarlama Gönderen: PLMPLM
[Mayıs 18, 2017, 03:15:10 ÖS]


İT BAYTARI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mayıs 12, 2017, 06:02:53 ÖÖ]


Paylaşımcılık Gönderen: PLMPLM
[Mayıs 08, 2017, 02:16:36 ÖS]


AKP’nin yediği haltların sorulularına kim bunların hesabını soracak? Gönderen: ahmetdursun
[Nisan 29, 2017, 02:08:50 ÖS]


MAL MEYDANDA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 26, 2017, 04:11:12 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 26, 2017, 05:16:11 ÖÖ]


ERDOĞAN’I VURACAKLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 24, 2017, 11:38:11 ÖS]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 24, 2017, 06:29:04 ÖÖ]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: ahmetdursun
[Nisan 24, 2017, 12:09:35 ÖÖ]


Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 23, 2017, 04:58:35 ÖS]


DUR BAKALIM N’OLCEK ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 20, 2017, 02:12:21 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 18, 2017, 07:13:24 ÖÖ]


HAYIRLI OLSUN ! Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 17, 2017, 05:36:37 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 14, 2017, 05:04:59 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 12, 2017, 07:25:38 ÖS]


AÇIK MEKTUP Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 10, 2017, 05:16:36 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Nisan 08, 2017, 07:54:54 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 08, 2017, 03:37:34 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 04, 2017, 02:41:12 ÖÖ]


PARLAMENTARİZMİN P’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 01, 2017, 05:23:41 ÖS]


DEVLET ULUSA KARŞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 30, 2017, 11:15:00 ÖÖ]


URKUN Kirgizistandan bir ses Gönderen: PLMPLM
[Mart 27, 2017, 05:45:34 ÖÖ]


PISIRIKLIK FELSEFESİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 21, 2017, 03:31:55 ÖÖ]


TRUMP ÖĞRETİSİ ve YENİ DÜNYA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 19, 2017, 08:44:03 ÖS]


DESTİCİ’NİN TESTİSİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 16, 2017, 05:07:50 ÖÖ]


Başkaldırma ve Yarışma Gönderen: PLMPLM
[Mart 14, 2017, 11:43:46 ÖS]


SON ABDÜLHAMİT Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 13, 2017, 12:59:22 ÖS]


HOLLANDA-MOLLANDA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 12, 2017, 05:33:20 ÖÖ]


KATİL KUMA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 08, 2017, 07:33:26 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 05, 2017, 07:07:15 ÖS]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 07:40:35 ÖS]


N’OLACAK ŞU IRAK’IN HALİ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 02:17:40 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 02, 2017, 05:20:46 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 28, 2017, 11:56:51 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 27, 2017, 11:54:46 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 24, 2017, 01:01:36 ÖÖ]


NEDEN DEĞİL, ‘NASIL’ BİR HAYIR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 22, 2017, 01:07:56 ÖÖ]


KRİZİN K’SI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 20, 2017, 12:39:51 ÖÖ]


KRİZİN K’SI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 18, 2017, 03:13:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 11:50:31 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 02:43:04 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 01:14:00 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 04:59:09 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 12:42:46 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 15, 2017, 01:41:35 ÖS]


Ynt: Söz Bakımından, Allah dan daha Doğru Kim Vardır? Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:27:26 ÖS]


Ynt: ABDULHAMİT SEVDASI (III) Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:09:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:59:25 ÖS]


Ynt: FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 02:37:37 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:49:12 ÖÖ]


BÜYÜTME POLİTİKALARI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 09, 2017, 01:51:07 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Şubat 08, 2017, 11:03:36 ÖS]


BOYKOT MU DEDİNİZ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 08, 2017, 04:36:37 ÖS]


ROMANYA’DA NELER OLUYOR ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 07, 2017, 03:07:57 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 06, 2017, 02:43:22 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 04, 2017, 03:37:54 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 09:11:32 ÖS]


SIC SEMPER TYRANNIS Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 02:16:28 ÖÖ]


TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 01, 2017, 01:40:59 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 10:00:19 ÖS]


TÜRKİYE’YE BABALIK MI ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 12:57:01 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 26, 2017, 04:12:44 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 26, 2017, 03:20:16 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 25, 2017, 05:53:17 ÖS]


Ynt: Amerikalik mashhur tarixchi olim Hasan Bulent Paksoy Gönderen: PLMPLM
[Ocak 25, 2017, 02:27:35 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 07:39:39 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 01:22:30 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 23, 2017, 03:40:40 ÖS]


Ynt: Karlovy Vary sehri 98 yildir reklamini « Mustafa Kemal Ataturk »’le yapiyor. Gönderen: PLMPLM
[Ocak 22, 2017, 08:53:36 ÖS]


FELSEFENİN F’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 22, 2017, 06:42:12 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 21, 2017, 12:12:10 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (XI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 20, 2017, 05:36:33 ÖÖ]


Ynt: Mustafa KemaL ATATÜRK, Kitap Arşivi. (indir) Gönderen: levo57
[Ocak 19, 2017, 05:44:08 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 18, 2017, 10:15:36 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 11:45:56 ÖS]


18 MADDELİK YENİ ANAYASA TASLAĞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 04:06:59 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VIII) Kültürel Antroploji ‘Evrimcilik’ düşüncesine karşı çık Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 14, 2017, 12:45:12 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 11:29:35 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 01:51:44 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 11, 2017, 12:14:25 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 10, 2017, 06:05:33 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 09, 2017, 11:17:27 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 08, 2017, 10:49:34 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 07, 2017, 12:19:03 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 06, 2017, 02:40:39 ÖÖ]


MİLLİYETÇİLİK VE MİLLETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 05, 2017, 12:28:53 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 03, 2017, 01:58:11 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 02, 2017, 01:49:38 ÖS]


"Sokma akıl, dokuz adım gider" Gönderen: PLMPLM
[Ocak 02, 2017, 04:48:06 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 01, 2017, 04:27:12 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 31, 2016, 02:41:29 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 30, 2016, 01:24:31 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 09:33:32 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 03:00:50 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 27, 2016, 01:35:17 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XIX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 26, 2016, 02:20:36 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 25, 2016, 02:47:09 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 24, 2016, 12:33:18 ÖÖ]